sr
sr

Istorijat

Nacionalni park „Sutjeska“ je dragulj u Zelenoj kruni Evrope, a njegovo srce od početka predstavlja Strogi prirodni rezervat „Perućica“, najveći prirodni rezervat takve vrste u Evropi, pravi izazov za sve istraživače, a istovremeno nedostupan običnom čovjeku.

Nacionalni park „Sutjeska“

Još davne 1938. godine, šumari taksatori, prilikom izrade uređajnog elaborata na planini Maglić, pronalaze u slivu riječice Perućice, u uvali između planina Maglića, Volujaka i Sniježnice, prekrasne sastojine bukve, jele i smrče, čija je drvna masa prelazila 1000 m3/ha , a visina pojedinih stabala premašivala je 60 m. Šumske sastojine Perućice bile su, tada kao i sada, bez premca u Dinaridima, ne samo po drvnoj masi i visini, već i sastavu, izgledu i rijetko viđenoj ljepoti. Sve je to bio razlog da Vlada SR Bosne i Hercegovine 1952. godine izdvoji područje Perućice, sa površinom od 1.234 ha „iz redovnog šumarskog gospodarenja, kao šumski objekat potreban naučnim istraživanjima i nastavi“, a 1954. godine to područje, uvećano za još 200 ha, stavljeno je pod zaštitu države kao prirodni rezervat Rješenjem Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti BiH (Rješenje Narodne Republike BiH broj 678/54 od 03.06.1954. godine).

Visina pojedinih stabala premašivala je 60 m.

Nacionalni park „Sutjeska“ je osnovan 1962. godine a 2012. godine Narodna skupština Republike Srpske je donijela Zakon o Nacionalnom parku “Sutjeska“, kojim se uređuju granice, režimi zaštite, pitanja upravljanja, zaštite i razvoja Nacionalnog parka.

Nacionalnim parkom upravlja Javna ustanova Nacionalni park „Sutjeska“, Tjentište koja upravljanje, zaštitu i razvoj nacionalnog parka sprovodi na osnovu Plana upravljanja Nacionalnim parkom „Sutjeska“ za period od 2014-2029. godine, a koji je usvojila Vlada Republike Srpske.

Cilj Javne ustanove

Osnovni cilj Javne ustanove je zaštititi i unaprijediti prirodno i kulturno nasljeđe Nacionalnog parka „Sutjeska“, sa posebnim osvrtom na jedinstvenu Prašumu Perućica, promovisati mogućnosti za razumijevanje i uživanje u posebnim kvalitetima nacionalnog parka od strane javnosti, te razviti raznolikost privredne baze, na način koji je u skladu sa ciljevima zaštite nacionalnog parka i na način koji doprinosi ka održivom lokalnom i regionalnom socio-ekonomskom razvoju. Iz navedenog definisan je i jedan od ciljeva upravljanja „Očuvati i zaštititi šumske ekosisteme Nacionalnog parka, naročito Prašume Perućice“.