sr
sr

Površina Nacionalnog Parka Sutjeska

Prašuma Perućica, takođe nazvana „pluća Evrope“, prostire se na površini od 1434 ha. Živi svijet Perućice izrazito je raznovrsan i bogat. U okviru ovog strogog prirodnog rezervata, osim šumskih sastojina bukve, jele i smrče, zaštićene su i sastojine subalpske bukve, čiste ili s planinskim javorom, subalpske smrče, šume crnog bora te klekovina krivulja. O bogatstvu prašume, svjedoči i činjenica da je ovdje registrovano više od 170 vrsta drveća i žbunja, te više od 1000 vrsta zeljastih biljaka.                  Veliko i integrisano šumsko područje podržava kompletni lanac ishrane, uključujući održive populacije velikih sisara i velike mesojede. Raznolikost i bujnost biljnog svijeta na cjelokupnom području doprinijeli su opstanku brojnih životinjskih vrsta. Životinjski svijet Perućice je vrlo bogat i raznovrsan, sa velikim brojem beskičmenjaka, posebno iz reda leptira (Lepidoptera), ali i vodozemaca, gmizavaca i riba, 36 vrsta i 18 porodica sisara, te  mnogobrojnih vrsta ptica. Važni sisari su: medvjed- Ursus arctos, divokoza- Rupicarpa rupicarpa, srna – Carpelous carpelous, divlja svinja- Sus scrofa, vuk- Canis lupus, lisica- Vulpes Vulpes, jazavac-Meles Meles, među ostalim. Bogatstvo u „mrtvom drvetu“, koje stoji uspravno i koje je na tlu, vodi posljedično do postojanja visoke raznovrsnosti gljiva i saprofilnih beskičmenjaka.

Prašuma Perućica, takođe nazvana "pluća Evrope"

NP Sutjeska ima izuzetno bogatstvo diverziteta

Područje ima izuzetan značaj za zaštitu i sa aspekta prebirne strukture sastojine, što je tipično svojstvo mješovitih šuma bukve, jele i smrče, a s obzirom da intervencije od strane šumara nikada nije bilo ova struktura odslikava prirodno i iskonsko stanje stvari pa je dinamika ekosistema, i u horizontalnom i u vertikalnom smislu, vidljiva na svakom kvadratnom metru, što je jedinstveno i u širem, evropskom kontekstu.

Nezaboravan pogled!

Topografija rezervata je planinska i strma. Sa geološkog aspekta dominira vapnenac na padinama i liticama koje okružuju rezervat i kiseli pješčenjak i škriljevac u središnjem dijelu. Tla su raznolika i mogu biti izvedena iz smjese matičnih materijala, posebno tamo gdje su karbonatna tla nagrizla (erodirala) padine. Na planinskoj rječici Perućici formira se Vodopad Skakavac, jedan od najviših vodopada u zemlji sa oko 75 metara (246 stopa) u visinu. Pogled sa Vidikovca na Perućicu i vodopad Skakavac, koji se u srcu prašume stropoštava sa visine od 75 m, ispunjava čovjeka zadovoljstvom što je taj mali dio iskonske prirode, sa takvim bogatstvom i raznolikošću živog svijeta, sačuvan netaknut za sadašnje i buduće generacije. Na ovom vidikovcu, pred posmatračem se odjednom otvara, pomalo zastrašujuća u svojoj ljepoti, duboka, šumovita uvala, gotovo potpuno nepristupačna. U srcu te iskonske ljepote huči vodopad se stropoštava u ponor, dok se na drugoj strani kotline naglo izdižu kamene litice Volujaka, najvećeg vrha Bosne i Hercegovine, Maglića, a desno, u daljini, preko kanjona Sutjeske,vide se vrhovi Zelengore. Nezaboravan pogled!

Perućica je veliko, koherentno područje, koje zbog svoje veličine, statusa zaštite i netaknute prirode prestavlja veoma važnu kariku u regionalnom, evropskom i svjetskom nastojanju da se priroda kao nezamjenjiv resurs očuva u svom iskonskom obliku. Prisutnost velikih netaknutih područja od presudne je važnosti za vrijednosti očuvanja prirode. Prema mišljenju naučnika sa Univerziteta Yale, Perućica nudi jedinstvenu studiju o ulozi šume u globalnom ciklusu ugljika, s obzirom da je Perućica jedna od posljednjih prašuma u modernoj Evropi, što je čini savršenim prirodnim laboratorijem.

Perućica jedna od posljednjih prašuma u modernoj Evropi

Prema mišljenju naučnika sa Univerziteta Yale, Perućica nudi jedinstvenu studiju o ulozi šume u globalnom ciklusu ugljika, s obzirom da je Perućica jedna od posljednjih prašuma u modernoj Evropi, što je čini savršenim prirodnim laboratorijem.