ensr
ensr

Flora i Fauna

Flora i Fauna u NP Sutjeska
O flori Nacionalnog parka "Sutjeska" dovoljno govori podatak o preko 2600 registrovanih vaskularnih biljaka, sa velikim procentom endemskih i rijetkih vrsta, bogatom i raznovrsnom dendroflorom, akvaflorom, te preko 100 vrsta gljiva i pravim blagom ljekovitog bilja i plodova prirode.

Flora

Biljne vrste- najznačajnije endemne vrste, veoma rijetke uopšte i veoma rijetke na području Parka• (Monografija)

Bedrnica (Pančićia) (Pancicia serbica)
Bresina (čubrica) (Mikromeria croatica)
Bor bijeli (obični) Pinus silvestris- veoma rijedak na području parka- samo pojedinačno na južnim obroncima Snijeznice;
Crnjuša (Erica carnea)-samo u sastojini Pančićeve omorike na Radomišlji (Rezervat Sokoline);
Čekinjuša bosanska (Crepis dinarica)-bosanskohercegovački endem;
Čekinjuša dinarska (Crepis dinarica)- ilirski endem
FresinicaDrias octopetala- relikt preglacijalne flore diluvijuma;
Hajdučka trava (Achillea lingulata)-istočno balkanski endem;
Hajdučka trava srbijanska (Achillea serbica)-rijetka, isključivo na krečnjaku Slavigore i Vratara;
Javor gluhač (Acer obtustum)-Jabucke Stijene, Suha;
Javor planinski (Acer heldreichi)- Balkanski endem pretplaninske (subalpske)zone;
Jeremičak, malijev likovac (Daphne malyana)-rijedak, Snijeznica i Suha;
Jeremičak crveni (Daphne cneorum)- samo iznad Prijevora (Maglić) i na Studencu (Volujak);
Kaćun bosanski (Orchis bosniaca)-endem, samo na nekoliko lokacija u Parku;
Kositerka (Eqisetum hiemale)-rijetka, samo u dolini Sutjeske;
Kotljan (Vjetrovalj) (Eryngium palmatum)-Balkanski endem,samo iznad Suhe (Ploce);
Kozlinac (Oxitrpis dinarica)-ilirski (dinarski) endem;
Kozokrvina planinska (Lonicera borbasiana)-ilirski endem,u posebnim šibljačkim zajednicama u vrhu Slavigorskog potoka;
Krčagovina ilirska (Amphoricarpus autariatus)-endem centralne Bosne, Hercegovine i zapadne Crne Gore, u pukotinama krečnjaka;
Kvasina (Oxiria digina)-rijetka, samo na Vlasulji;
Ljubičica zojsova (Viola zoisii)- endem, rijetka
Ljutić (Ranunuculus illyricus)-rijedak, samo iznad Tjentišta;
Medvjeđe uvo alpsko (Arctous alpina)-samo u šibljačkim zajednicama Slavigorskog potoka i na Crvenim Prljagama;
Metvica planinska (Teucrium arduini)-Balkanski endem, samo u Prosjecnici;
Mišje uvo (Arenaria biflora)-veoma rijetko, na Studencu (Volujak);
Paprati (Asplenium fissum)-u pukotinama stijena subalpskog i alpskog pojasa na Magliću, Volujaku i Zelengori: A.Lepidum-rijetka samo na Ždrijelu: A.septentrionale-rijetka, samo na silikati Treskavca;
Perunika bosanska (Iris bosniaca)-progresivni Balkanski endem, rijetka;
Ptičja trava dinarska (Cerastium dinaricum)- veoma rijetka,, Bojanića Vrt (Vlasulja) i Studenac (Volujak);
Somina planinska (Juniperus sabina)- rijetka, samo iznad Susičkog potoka (Makaze, Ploce, Vratar);
Tisa (Taxus baccata)-raste samo na Tisovom brdu (između Ozrensand Kotač potoka);
Udovica bosanska (Knautia saraevoensis)-rijetka, prisutna samo na Magliću;
Večernica dinarska (Jeri-jorgovan) (Hesperis dinarica)- samo na Hadzića Ravni, Dragoš Sedlu i Prijevoru;
Ušljivac ilirski (Pedicularis hermenniana)-rijetka, samo na Zelengori;
Veprina širokolisna (Ruscus hipoglosum)-rijetka, u bukovoj šumi Snježnice i Careve gore;
Vranjak (Gymnadenia friwaldii)-samo iznad Prijevora;
Vrba puzava (Salix serpyllifolia)- rijetka, samo oko Sniježnik;
Zdravac (Babiba žila) (Geum molle)-Balcanski endem, ispod Kuka na Volujaku and kod Donjih Bara na Zelengori;
Zmijski jezik (Ophiglossum vulgatum)-rijedak, kod Gornjih Bara;
Zvijezdan (Aster alpinus)-rijedak, samo naPlaninici i Prosječnici;
Zvonce širokolisno (Campanula latifolia)-samo u centru Perućice;
Zvončac uskolisni (Edraanthus sutjescae)-endem u kanjonu Sutjeske;
Žutika ilirska (Barberis ilirica)-ilirski endem, u Parku, samo iznad Crvenih Prljaga;

Fauna Parka je veoma bogata i raznovrsna, počevši od velikog broja beskičmenjaka, posebno iz reda leptira (Lepidoptera), vodozemaca, gmizavaca i riba, 36 vrsta i 18 familija sisara, te mnogobrojnih vrsta ptica.

Fauna

Važniji sisari u Parku • (Monografija):

Divokoza (Rupicarpa rupicarpa)

Srna (Carpeolus carpeolus)

Divlja svinja (Sus scrofa)

Medvjed (Ursus arctos)

Vuk (Canis lupus)

Lisica (Vulpes vulpes)

Jazavac (Meles meles)

Kuna bjelica (Martes foina)

Kuna zlatica (Martes Martes)

Mala lasica (Mustella nivalis)

Hermelin (Mustella erminea)

Vidrica (Mustella luteola)

Vjeverica (Sciurus vulgaris)

Zec (Lepus europaeus)

Puh veliki (Glis glis)

Vidra (Lutra lutra)

Jež (Aeririnaceus europaeus)

Krtica (Talpa europae)

Kao rijetka i prorijeđena divljač smatra se:

Divlja mačka (Felis sylvestris)

Ris (Lynx lynx)

Slijepo kuče (Spalax sp.)

Ptice:

U Parku je tokom izrade Plana upravljanja (mart-septembar 2002.god.) zabilježeno 114 vrsta ptica, ali konačna lista vrsta bi trebala dostići broj od 135-150, ako bi se vršilo više posmatranja u različitim periodima godine. Od uočenih 114 vrsta, 61 se gnijezdi i živi u Parku, 32 vrste posjećuju Park samo u toku ljeta, ali se takođe tu gnijezde, 16 vrsta pripada selicama koje prolaze ovuda u jesen i proljeće ka sjevernim dijelovima gdje se gnijezde, 5 vrsta se ovdje pojavljuje samo u zimu. Spisak ptičijih vrsta u Parku uključuje i devet vrsta djetlića. Taj broj predstavlja 90 % ove familije u Evropi i pokazuje ekološku raznovrsnost mogućnosti koje su djetliću na raspolaganju u šumskim područjima Parka.

Karakteristične ptičje vrste Parka:

Tetrijeb veliki (Tetrao urogallus)
Lještarka (Tetrastes bonaria)
Kamenjarka (Alectoris graeca)
Trčka (Perdix perdix)
Golub dupljaš (Columba oenas)
Golub grivnjaš (Columba palambus)
Grlica divlja (Anas platyrpynchos)
Soko kraguljić (Falco pregrinus)
Vjetruša klikavka (Falco tinunculus)
Orao krstaš (Aquilla haliacea)
Orao suri (Aquilla chrisaetos)
Orao zmijar (Circetus gallicus)
Jastreb kokošar (Accipiter gentilis)
Kobac ptičar (Accipiter nisus)
Sova buljina (Bubo bubo)
Sova šumska (Asio otus)
Ćuk lulavac (Otus aeops)
Galica čolica (Pirrhocorax gracalus)
Galica planinska (Pirrhocorax pirrhorax)
Vrana siva (Corvus cornix)
Šojka (Garralus glandarius)
Kreja (Nuccifraga caryocatactes)
Zeba (Fringilla coelebs)
Zimovka (Pirhulla sp.)
Konopljarka (Carduelis cannabina)
Češljugara (Carduelis carduelis)
Sjenica (Parus cristatus)
Kraljić crvenoglavi (Regulus ignicapillus)
Pliska bijela (Metacilla alba)
Slavuj veliki (Luscinia luscinia)
Veliki šareni djetlić (Deusocropus major)
Crna žunja (Gecirus higra)
Kukavica (Cuculuc canorus)

Slike Flora

Flora - NP Sutjeska

Sutjeska flora 1

Sutjeska flora 2

Sutjeska flora 3

Sutjeska flora 4

Slike fauna

Fauna - NP Sutjeska

Sutjeska fauna 1

Sutjeska fauna 2

Sutjeska fauna 3

Sutjeska fauna 4